REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO, ZWANEGO DALEJ NABYWCĄ I/LUB UŻYTKOWNIKIEM WYDAWANEGO PRZEZ IMPERIALL RESORT & MEDISPA ZWANY DALEJ “WYDAWCĄ”.

 1. WARUNKI OGÓLNE
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy (na miejscu w hotelu, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej) i do przyjmowania go do realizacji w Imperiall Resort & MediSpa z siedzibą w: 78-111 ustronie Morskie, ul. Północna 6, Sianożęty
 3. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
 4. Voucher może być realizowany wyłącznie w Imperiall Resort & MediSpa.
 5. Voucher może być zrealizowany w Imperiall Resort & MediSpa zgodnie z zakresem określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze na zakup towaru lub usługi w Imperiall Resort & MediSpa
 6. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
 7. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
 8. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 9. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Hotelu z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.9. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 12 miesięcy od daty zakupu Vouchera.
 10. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA
 11. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera
  w recepcji Imperiall Resort & MediSpa (tel. 94 351 56 39 lub 662  082 716,
  e-mail:rezerwacje@imperiall.pl)
 12. Imperiall Resort & MediSpa przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które
  są nieuszkodzone, posiadają datę ważności, pieczęć Wydawcy i podpis Wydawcy.

  3. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.

  4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.

 13. Imperiall Resort & MediSpa  ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
  a) upłynął termin ważności Vouchera,
 14. b) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
 15. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa do 30 dni przez przyjazdem. W innym przypadku voucher traci ważność.

III. ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW

 1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera lub dokonania rezerwacji otrzymuje fakturę VAT.2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Imperiall Resort & MediSpa na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji.

  3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest faktura VAT wydana przy zakupie Vouchera lub dokonania rezerwacji .

 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 3. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.imperiall.pl oraz w Recepcji Imperiall Resort & MediSpa. Hotel ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy oraz w recepcji Imperiall Resort & MediSpa.
 5. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Obiektu Imperiall Resort & MediSpa – dostępnym na stronie: www.imperiall.pl i akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Oferta do pobrania w formacie PDF

ikona-pdf