POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA  O CELACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IMPERIALL.PL sp. z o.o. z siedzibą w  Sianożętach, przy ul. Północnej 6, 78-111 Ustronie Morskie, KRS: 0000298776, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą w celu dokonania rezerwacji usług pobytu z wyżywieniem, pobytu rehabilitacyjnego, pobytu z zabiegami lub skorzystania z subskrypcji Newslettera, otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczącą własnych produktów Administratora, otrzymywania informacji handlowych drogą telefoniczną /i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług pobytowych pomiędzy Panią/Panem a Administratorem zwana dalej “umową”, dla której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne (wymagamy podania danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer i seria dowodu tożsamości, numer rejestracyjny pojazdu oraz danych podawanych każdorazowo w Recepcji Spa koniecznych do prawidłowego wykonania umowy) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),
b) w przypadku monitoringu ochrona żywotnych interesów Gościa oraz żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak też usprawiedliwiony cel Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. d i f “RODO”),
c) zgoda Gościa, jeśli taka została wyrażona w celach marketingowych Administratora (wysyłanie ofert marketingowych, Newsletter, telefony marketingowe, wizerunek) (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. a “RODO”),
d) usprawiedliwiony cel Administratora, czyli w celu wewnętrznych procedur administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, weryfikacji i badania satysfakcji uczestników (podstawa prawna: art.6 ust.1. lit.f “RODO”),
e) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
f) marketingu i promocji produktów i usług oraz przyszłych wydarzeń własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
g) niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”)

4. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy na pobyt w Imperiall.pl Sp. z o.o., w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora i podmiotów przetwarzających dane osobowe, podmioty związane ze wsparciem prawnym, rachunkowym i podatkowym oraz inne niż wymienione powyżej podmioty współpracujące lub działające na zlecenie Imperiall.pl sp. z o.o. Dane mogą zostać ujawnione także właściwym organom, o ile będą one upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 2:
a) w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
b) w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
c) pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, po tym okresie zostaną trwale usunięte

Dane w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat od momentu wystąpienia powyższych przesłanek dla celów dowodowych – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

-żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
-wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
-przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego,
-cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Imperiall.pl  Sp. z o.o. w Sianożętach.

Informujemy również, że

  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 2 powyżej.
  • Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Sianożęty, ul. Północna 6, 78-111 Ustronie Morskie lub drogą e-mailową pod adresem: recepcja@imperiall.pl

Polityka Cookies

Strona internetowa Imperiall Resort & MediSpa o adresie www.imperiall.pl, używa plików cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych.
Korzystając z niej wyrażacie państwo zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z ustawianiami Państwa przeglądarki.