REGULAMIN
KARTY PODARUNKOWEJ IMPERIALL RESORT & MEDISPA

I Postanowienia ogólne:

§ 1

W niniejszym regulaminie karty podarunkowej IMPERIALL RESORT & MEDISPA, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

a. Wydawca Kart – Imperiall.pl sp. z o.o. z siedzibą w  Sianożętach, Ulica Północna 6, Ustronie Morskie 78-111, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298776, NIP 671-175-74-33, REGON 320471269
b. Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy w formie plastikowej karty, wydawany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Imperiall Resort & MediSpa Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą,
c. Klient – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową,
d. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej,
e. Imperiall Resort & MediSpa – punkt MediSpa
f. Kwota Zasilenia – wartość zasilenia Karty Podarunkowej.

§ 2

1. Regulamin określa warunki wydania i używania Karty Podarunkowej
2. Regulamin dostępny jest:
a. w Imperiall Resort & MediSpa
b. na stronie www.imperiall.pl/kartapodarunkowa

II Wydanie Karty Podarunkowej

§ 3

1.Karta Podarunkowa wydawana jest w Imperiall Resort & MediSpa lub przesyłana pocztą tradycyjną.
2. Warunkiem wydania Klientowi Karty Podarunkowej jest jej zasilenie przez Klienta w kasie Imperiall Resort & MediSpa
3. Karta Podarunkowa może być używana w Imperiall Resort & MediSpa bezpośrednio po wydaniu Karty Klientowi.         

§ 4

1. Karta Podarunkowa jest ważna przez 12 miesięcy od dnia jej wydania.

2. Wydawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, polegające w szczególności na wydawaniu Kart Podarunkowych o terminie ważności innym niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Pozostaje to bez wpływu na termin ważności wydanych wcześniej Kart Podarunkowych.

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej

§ 5

 1. Kwota Zasilenia stanowi przedpłatę na rzecz przyszłych zakupionych usług dokonywanych przez Użytkownika w Imperiall Resort & MediSpa.
 2. Karta Podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za usługi oferowane w Imperiall Resort & MediSpa.
 3.  W Imperiall Resort & MediSpa Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie jej personelowi Imperiall Resort & MediSpa oraz zadeklarowanie woli jej użycia przed dokonaniem płatności za towary.
 4.  Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie, do wyczerpania zgromadzonych na niej środków pieniężnych, wynikających z wpłaty Kwoty Zasilenia, lub do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.
 5.  W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy aktualną wartość środków zgromadzonych w formie przedpłaty na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a wartością Karty Podarunkowej gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.
 6.  W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą Karty Podarunkowej towarów jest niższa niż wartość środków pozostałych na Karcie Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce. Reszta środków pieniężnych pozostaje na Karcie Podarunkowej i może zostać wykorzystana przy dokonaniu kolejnych zakupów.

§ 6

 1. Wydawca odmówi realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
  a. gdy przedłożona Karta Podarunkowa nie jest autentyczna;
  b. braku środków na Karcie Podarunkowej;
  c. braku wystarczającej ilości środków na Karcie Podarunkowej pozwalających na nabycie wybranego przez Użytkownika towaru, w sytuacji, gdy Użytkownik odmawia lub nie ma w danej chwili możliwości dopłacenia brakującej części ceny w sposób opisany w § 5 ust. 6;
  d. upływu ważności Karty Podarunkowej.
 2.  W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji Karty Podarunkowej, Wydawca wypłaci jej Użytkownikowi kwotę odpowiadającą aktualnej wartości Karty Podarunkowej.

§ 7

 1. Środki pieniężne zgromadzone na Karcie Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu oraz, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2, nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inne karty lub bony towarowe wydawane przez Wydawcę.
 2.  Użytkownik może sprawdzić aktualną wartość Karty Podarunkowej bezpośrednio w Imperiall Resort & Medispa, okazując Kartę Podarunkową personelowi Imperiall Resort & MediSpa.

  IV Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej
    § 8

 1. Reklamacje dotyczące wydania, doładowania i korzystania z Karty Podarunkowej mogą być składane bezpośrednio w Imperiall Resort & MediSpa w godzinach ich otwarcia, listownie na adres siedziby Wydawcy wskazany w § 1 lit. a, z dopiskiem “Karta Podarunkowa – reklamacja” lub e-mailem na adres: rezerwacje@imperiall.pl
 2.  W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3.  Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 V Postanowienia końcowe

§ 9

Regulamin jest dostępny w Imperiall Resort & MediSpa w siedzibie oraz na stronie www.imperiall.pl/kartapodarunkowa